Proces socjalizacji – dalszy opis

Sprawą charakterystyczną dla funkcjonowania seksualnego jest konieczność podporządkowania się stosunkowo dużej liczbie zakazów, jakimi społeczeństwo „obwarowało” tę dziedzinę życia. Inaczej mówiąc, zawsze wtedy, kiedy chcielibyśmy odpowiedzieć na pytanie, jakie zachowanie seksualne jest prawidłowe w aspekcie społecznym, łatwiej jest nam wymienić zakazy, niż podać charakterystykę pozytywną. Wydaje się, że zaspokojenie jakiejkolwiek innej potrzeby nie jest tak mocno „obwarowane” wymaganiami społecznymi, pozostawiającymi jedynie niewielki margines dla swobodnego działania. Prócz stosunkowo dużej grupy zakazów są także, w niewielkiej ilości, nakazy dotyczące zachowania seksualnego. Przykładem może być nakaz współżycia seksualnego małżonków, którego niespełnienie może stanowić o orzeczeniu rozwodu lub unieważnieniu małżeństwa przez prawo kościelne (w przypadku nieskonsumowania małżeństwa). Warto jednakże w tym miejscu podkreślić, że ograniczenia w zaspokajaniu potrzeby seksualnej istniały we wszystkich okresach historycznych i we wszystkich kulturach, wskutek tego człowiek nigdy nie miał możliwości w pełni swobodnego funkcjonowania seksualnego. Pozorna swoboda seksualna w niektórych kulturach prymitywnych związana była z wprowadzeniem odmiennych, niezrozumiałych dla współczesnego Europejczyka zasad postępowania, uzasadnionych tamtejszą rzeczywistością (najczęściej względami ekonomicznymi – por. K. Pomian, 1970).

Czytaj Dalej »

Powstawanie kosmówczaków

W większości przypadków kosrr.ówczak rozwija się najpierw w macicy, czasami jednak pierwotnym umiejscowieniem guza bywa pochwa i srom, rzadziej jajowód lub jajnik. Być może, że w tych przypadkach, w których pierwotny guz rozwinął się w jajowodzie lub jajniku, w narządach tych była uprzednio ciąża pozamaciczna. Usadowienie się pierwotnego kosmówczaka w sromie lub w pochwie można by sobie tłumaczyć wszczepieniem utkania łożyskowego podczas jakiegoś zabiegu w ciąży, np. wyłyżeczkowania. Należy jednak pamiętać, że kosmówczaki mogą powstawać – wprawdzie wyjątkowo – bez uprzedniej ciąży jako guzy pochodzenia teratoidal- nego. W ten sposób można by wyjaśnić pojawienie się pierwotnych nabłoniaków nie tylko w rzadko przez nie zajmowanych narządach ustroju kobiecego, lecz również u mężczyzn (jądra). Nie jest też wyłączone, że tego rodzaju guzy robiące wrażenie pierwotnych są właściwie przerzutami utworzonymi przez pierwotne ognisko w śluzówce macicy, które później znikło bez śladu. Czytaj Dalej »

Etologia obniżenia i wypadnięcia części rodnych kobiety

Brzegi tych owrzodzeń są grube i twarde, często pokryte pokładami zmacero- wanego nabłonka i łatwo krwawią przy dotknięciu. Część pochwowa jest gruba, obrzękła i czasem bardzo twarda wskutek przerostu tkanki łącznej. Zmiany przerostowe w części nadpochwowej macicy, umożliwiające wydłużenie się tego narządu w niektórych przypadkach niezupełnego jego wypadania, są nieprawidłowością, która z reguły występuje, wskutek obsunięcia się szyjki macicy ku dołowi przy niewielkim obniżeniu się samego trzonu. Mogą or. e jednak wyjątkowo istnieć już przed wypadnięciem macicy jako wada wrodzona, a uwydatniać się dopiero w wyniku tego przemieszczenia. Jest rzeczą znamienną, że w przypadkach wrodzonego wydłużenia szyjki przerostowi ulega tylko łączno- tkankowe i mięśniowe utkanie macicy, podczas gdy gruczoły błony śluzowej i nabłonek płaski części pochwowej nie wykazuje ani śladów hipertrofii, ani też hiper- plazji.

Uchyłek pochwowy prostnicy (prostocele) jest najrzadszą ze wszystkich postaci wypadnięcia. Czytaj Dalej »

ZATRUCIA CIĄŻOWE

Ciąża zawsze stawiia duże wymagania ustrojowi maitki. Kobiety młode, zdrowe i odporne znoszą ciążę doskonale, bez jakichkolwiek objawów chorobowych, natomiast osobniki ‚konstytucjonalnie słabsze mogą wykazywać mniejsze lub większe zaburzenia, które określamy jako zatrucia ciążowe. Należy dodać, że mają tu znaczenie i wpływy wewnętrzne oraz zewnętrzne, jak pobudliwość nerwowa, odporność osobnika, odżywianie, a nawet klimat i zmiany atmosferyczne.

Czytaj Dalej »

Zespół Klinefeltera

Zespół Klinefeltera występuje u chłopców z płcią genetyczną żeńską. Dochodzi do postępującego zwłóknienia i zeszkliwienia kanalików nasiennych z następową azoospermią. Rozpoznanie zespołu przed okresem dojrzewania jest bardzo trudne. W czasie pokwitania uderza u chłopców z tym zespołem budowa gynoidalna lub androgynoidalna często bywa wyraźna gynecomastia. Charakterystyczne są małe, twarde jądra przy nieźle rozwinętym prąciu. Owłosienie pozostaje skąpe, typu żeńskiego. Rozpoznanie potwierdza biopsja jąder, wykazująca zwłóknienie i zeszkliwienie błony podstawowej kanalików nasiennych z zanikiem komórek generatywnych.

Czytaj Dalej »

Zmiany zwyrodnieniowo-zapaSne ( osteoarthritis)

Zapalenie kości i stawów może imitować bóle krzyża i nerwoból kulszowy bardzo rzadko, a i wówczas jest łatwe do różnicowania. Patomechanizm sprawy jest prosty, ponieważ zmiany te głównie dotyczą stawów międzywyrostkowych, przeto dają ból, ograniczenie ruchomości kręgosłupa w odcinku lędźwiowym oraz napięcie mięśni okołokręgosłupowych, a to może przypominać typowe bóle krzyża. Co się tyczy objawów korzeniowych, to korzenie mogą być drażnione przy przechodzeniu przez otwory międzykręgowe z powodu obrzęku torebek i więzadeł okołostawowych. Ponieważ otwory międzykręgowe są węższe, a korzenie grubsze w odcinku lędźwiowym, w porównaniu z odcinkiem wyższym, przeto wszystko wskazuje na to, że korzenie lędźwiowe mogą być podrażnione, jakkolwiek wielu autorów tę hipotezę neguje, przypisując bóle promieniowaniu bólów narządowych (Armstrong).

Czytaj Dalej »

Umiejscowienie bólów

Umiejscowienie bólów, wywołanych przez sprawy chorobowe toczące się w okolicy sromu i pochwy, nie przedstawia większych trudności. Przyczyny ich są rozmaite, tak że dopiero oględziny części płciowych zewnętrznych i ścian pochwy we wzierniku umożliwiają postawienie rozpoznania. Wprawdzie śluzówka pochwy nie jest wrażliwa na bóle, ale procesy chorobowe rozgrywające się w jej sąsiedztwie (periproctitis, paracystitis, haematomata, carcinoma recti itdj mogą powodować dolegliwości, które pacjentka umiejscawia w pochwie, podobnie jak pewne nieprawidłowości mięśni krocza, polegające na ich sporadycznym skurczu, mogą wywoływać uczucie bólu w kiszce stolcowej.

Czytaj Dalej »

Układideacyjno-wyorażeniowy

Drugim czynnikiem tej warstwy jest układ, który określimy tutaj roboczo jako ideacyjno-wyobrażeniowy. Osobnik czytając określoną lekturę, słuchając rozmów na tematy seksualne, wyobrażając sobie przy tej okazji różne sytuacje uzyskuje wzmożenie napięcia seksualnego. Dlatego też w warunkach, w których z powodów technicznych pobudzenie seksualne jest niepożądane, taka organizacja stylu dnia, lektur, tematyki rozmów, w których element seksualny nie byłby reprezentowany (marynarze w dalekich rejsach, żołnierze w życiu koszarowym, więźniowie), byłaby ze wszech miar pożądana.

Czytaj Dalej »

Sytuacje angażowania się

Niezwykle trudno jest ustalić granicę między poczuciem odpowiedzialności a spontanicznością i ryzykiem, gdy chodzi o stosunki seksualne – między aktywnością i podejmowaniem inicjatywy a odmową w imię rygoryzmu moralnego, obawy przed konfliktem. Warto tu sobie uświadomić, że jeśli uważamy życie seksualne za sprawę istotnie ludzką, za wartość, która wyposaża człowieka w napięcia, atrakcyjność, głębsze kontakty międzyludzkie, to jest się odpowiedzialnym nie tylko za jego nadmiar, ale i za brak. Odmowa ryzyka w tym zakresie czyni człowieka odpowiedzialnym za odsuwanie od siebie (i może od drugiej osoby?) wzbogacających i uszczęśliwiających przeżyć, związanych z tą niespro- wadzalną wartością, jaką jest życie seksualne.

Czytaj Dalej »

Stan patologiczny po porodzie

Kobiety doznają urazu w rzadkich przypadkach w czasie aktu płciowego. Akt płciowy może być powodem ran i okaleczeń, jeśli nie ma proporcji między męskim prąciem a pochwą bądź to z powodu zbyt wielkich rozmiarów prącia, bądź to zbytniej ciasności i małej podatności pochwy (np. u nieletnich dziewczynek i u staruszek) jeśli stosunek płciowy odbywa się nieprawidłowo lub brutalnie jeśli kobieta broni się przed jego dopełnieniem i wykonuje nagle ruchy tułowiem. W powstawaniu uszkodzeń narządów rodnych kobiecych podczas stosunków płciowych odgrywają też rolę czynniki usposabiające, jak wady rozwojowe pochwy, zbyt wielkie nachylenie miednicy, stan patologiczny po porodzie lub po plastyce krocza itd.

Do rzadkich zaliczyć trzeba urazy, które powstają przypadkowo wskutek działania siły zewnętrznej na części płciowe są na nie narażone przede wszystkim srom i pochwa. Czytaj Dalej »