Stan dysplazji u noworodka

Stan dysplazji można wykryć już u noworodka bardzo prostym badaniem. Noworodka układa się na plecach na stole, po czym chwytając zgiętą w stawie kolanowym pod kątem prostym kończynę tak, by palec I ręki badającej leżał po stronie wewnętrznej uda, a reszta palców wzdłuż zewnętrznej jego powierzchni, wykonuje się ruch zgięcia w stawie biodrowym do kąta 9-0° wywierając lekki ucisk w kierunku długiej osi uda, a następnie ruchy odwodzenia i skręcania (ryc. 112 i 113) do wewnątrz i na zewnątrz.

Czytaj Dalej »

Spór o potrzebę karania homoseksualistów

Zacięte spory w kwestii penalizacji homoseksualizmu toczą się nadal, przeważa jednak pogląd o bezsensowności represji karnej. Najbardziej ostre kontrowersje na tym tle obserwowaliśmy w RFN w trakcie dyskusji nad kolejnymi projektami nowego kodeksu karnego. Większość socjologów, psychologów, filozofów występowała przeciwko stosowaniu represji karnej za homoseksualizm. W duchu ograniczenia karania homoseksualizmu jedynie do wypadków stosowania gwałtu, wyzysku zależności oraz postaci prostytucji wypowiedział się ze stanowiska etyki ewange- licko-teologicznej Thielicke (1963). Jescheck, po dokonaniu przeglądu prawno-porównawczego zagadnienia, który przemawia raczej za zniesieniem karalności, przytacza szereg argumentów za kwalifikowaniem homoseksualizmu jako przestępstwa (przynajmniej niektórych jego form). Koronnym jego argumentem jest obawa przed reakcją opinii publicznej, która uchylenie karalności w nowym kodeksie będzie rozumiała jako przejaw aprobaty lub pobłażliwości wobec zjawiska homoseksualizmu. Notabene tym argumentem można bronić każdego zastanego stanu rzeczy. Ponadto wymienia się takie racje, jak ochrona rodziny, małżeństwa, moralności, obyczajności publicznej, których naruszenie przez uprawianie homoseksualizmu może być szczególnie groźne w skupiskach młodych mężczyzn, odizolowanych od towarzystwa kobiet (więzienia, internaty, hotele robotnicze, koszary wojskowe) dotyczy to zwłaszcza więźniów, którzy całkowicie są pozbawieni możliwości „normalnego” zaspokajania popędu płciowego.

Czytaj Dalej »

Seks w świetle antropologii filozoficznej – kontynuacja

Omawiając powyższą problematykę, uwzględnię trzy płaszczyzny rozważań: 1) przekonania potoczne, które trzeba sobie uświadomić i poddać krytyce 2) refleksje filozoficzne wywodzące się z założeń humanizmu 3) artystyczne transpozycje życia seksualnego i spraw z nim związanych. Między tymi ujęciami zachodzą wzajemne związki i zależności: sztuka odzwierciedla rzeczywiste przekonania panujące w określonej epoce, ale zarazem kształtuje te przekonania (artysta nie tylko prezentuje aktualny stan rzeczy, ale zajmuje postawę buntu, wysuwając nowy sposób patrzenia na rzeczywistość). Podobnie filozofia, czerpiąc inspiracje z życia potocznego, tworzy nowe modele rangi i wartości zachowań seksualnych z uwagi na przyjmowany ideał człowieka oraz sposób określania jego istoty, odziałuje na poglądy potoczne i na sztukę. Stosunek między tymi poglądami zmieniał się w różnych epokach, a mianowicie: albo pozostawały ze sobą we względnej zgodzie, albo były rozbieżne i sprzeczne, albo też uzupełniały się niekiedy. Dziś odgrywają tu rolę jeszcze inne czynniki: wiedza naukowa (medyczna, biologiczna, psychologiczna), która dociera do szerokich rzesz ludzkich, stając się jednym z czynników mających wpływ na przekonania potoczne ujęcia filozoficzne, ongiś splecione z systemami etycznymi i religią, dziś coraz bardziej niezależne i oddziałujące poprzez różne formy popularyzacji sztuka, która przejmuje z filozofii liczne poglądy i przekonania.

Czytaj Dalej »

Seksualność zwierząt i seksualność ludzi

Seksualność zwierząt opiera się na działaniach instynktownych. Instynkt jest wrodzoną zdolnością do wykonywania pewnych skomplikowanych, niewyuczonych czynności swoistych dla danego gatunku i ważnych dla przetrwania w środowisku zarówno osobnika, jak i całego gatunku (Altman, 1970 Thorpe, 1956). Bounoure (1956) za instynkt uważa zespół cech dziedziczonych po rodzicach, sterujących wykonywaniem czynności pożytecznych w typowych warunkach życia wyzwala on – pod wpływem określonych bodźców – zawsze takie same czynności instynktowne. Należy tu na przykład instynkt ssania, wysiadywania jaj, instynkt manipulacyjny małp i niemowląt ludzkich. Instynkty wytwarzały się w toku ewolucji organizmów i ulegają ciągłym modyfikacjom.

Czytaj Dalej »

Rola kobiety w życiu małżeńskim

Niektóre kodeksy (szwajcarski, jugosłowiański, kodeksy obowiązujące w NRD, RFN, w niektórych stanach USA i in.) wyraźnie ograniczają karalność zgwałcenia do stosunków pozamałżeńskich. Zwolennicy bezkarności współmałżonka powołują się na wynikający z kontraktu małżeńskiego obowiązek żony do płciowego współżycia z mężem („dzielenia łoża”),’ który to obowiązek mąż może wyegzekwować nawet siłą. Trudno także w takich sytuacjach imputować sprawcy naruszenie zasad obyczajowości, wstydliwości, intymności, skoro wszystko odbywa się w zamkniętym układzie pary związanej węzłem małżeńskim. Czyn męża nie byłby jednak zupełnie bezkarny, bo odpowiadałby on z łagodniejszego przepisu kodeksu o wymuszeniu określonego zachowania od innej osoby, a nie za zgwałcenie, albowiem elementem zgwałcenia jest takie obcowanie płciowe, które jest samo w sobie czymś nagannym, jest – jak głoszą kodeksy – nierządne. Warto przytoczyć słowa polskiego teoretyka prawa karnego XIX w. F. Maciejewskiego: „Nie może być wszakże przedmiotem tego przestępstwa kobieta, która pozostaje w obowiązku iść po woli mężczyzny jako to żona, a nawet nałożnica”. Okazuje

Czytaj Dalej »

Rehabilitacja medyczna

– Działania rehabilitacyjne można w uproszczeniu podzielić na:

– usprawnianie lecznicze jako aspekt medyczny rehabilitacji. W zakres działalności z tej dziedziny wchodzić powinno przeprowadzenie wywiadu, ocena wydolności przed podjęciem leczenia, w trakcie jego trwania oraz po zakończeniu usprawniania, zabiegi fizjoterapii, w tym kinezyterapia programowana i wykonywana przez magistrów rehabilitacji. W program usprawniania leczniczego wchodzą także zabiegi psychoterapeutyczne, terapii zajęciowej ułatwiającej proces resocjalizacji osoby niepełnosprawnej oraz protezowanie i ortotyka, wielokrotnie bardzo pomocna w wykonywaniu czynności życia codziennego oraz lokomocji

Czytaj Dalej »

Psychiczna aktywność

Seksuologia biologiczna danych przedłużyła się w 80% przypadków (w ciągu kilku tygodni izolacji) do 25.02 godziny. Psychiczna aktywność była zsynchronizowana ze wzrostem temperatury ciała w 20% przypadków zmiany dobowej aktywności psychicznej nie korelowały ze zmianami temperatury ciała. Podczas gdy periodyka rytmu temperatury ciała wynosiła u nich równe 25 godzin (po kilku tygodniach), to periodyka rytmu aktywności psychicznej była zróżnicowana: w jednej grupie aktywność psychiczna podlegała periodycznym zmianom co 16 do 20 godzin, w drugiej grupie zaś co 80 do 40 godzin. Osoby badane nie uświadamiały sobie tych zmian w zakresie biorytmu. Wyniki te mają duże znaczenie także dla badań nad cechami osobowości.

Czytaj Dalej »

Przeżarcie ściany zewnętrznej trąbki

Jeśli przeżarcie ściany zewnętrznej trąbki (lub jej pęknięcie) nastąpi w dolnej jej części, płód może również wyjątkowo pozostać przy życiu. (Otrzewna nie zostaje naruszona, a krew wylewa się między blaszki więzu szerokiego). Torebka ciążowa tworzy się wówczas z łącznotkankowego utkania więzadła szerokiego. W miarę dalszego rozwoju ciąży blaszki tego więzadła ulegają rozciągnięciu, a otrzewna, w miejscach gdzie przechodzą one na ściany miednicy i na przednią ścianę brzuszną, zostaje podniesiona i oddzielona od podłoża.

Czytaj Dalej »

Proces warunkowania i uczenia się

Dla rozwoju emocjonalno-seksualnego dużą rolę odgrywają dwa zasadni-’ cze procesy: proces warunkowania oraz proces uczenia się nowych reakcji na bodźce. Wzrost liczby różnorodnych utrwalonych odruchów warunkowych, związanych z bezwarunkową potrzebą seksualną, jest zasadniczym elementem rozwojowym. Silne skojarzenia odruchowo-warunkowe

Czytaj Dalej »

POLEKOWE ODCZYNY ALERGICZNE

Wprowadzając do organizmu lek oczekuje się określonego działania leczniczego zgodnego z jego właściwościami farmakologicznymi. Niemniej jednak wielokrotnie, a ostatnio coraz częściej, jesteśmy świadkami występowania objawów określanych jako działanie niepożądane leku.

Czytaj Dalej »