Archive for the ‘Samo Zdrowie’ Category

ZATRUCIA CIĄŻOWE

Ciąża zawsze stawiia duże wymagania ustrojowi maitki. Kobiety młode, zdrowe i odporne znoszą ciążę doskonale, bez jakichkolwiek objawów chorobowych, natomiast osobniki ‚konstytucjonalnie słabsze mogą wykazywać mniejsze lub większe zaburzenia, które określamy jako zatrucia ciążowe. Należy dodać, że mają tu znaczenie i wpływy wewnętrzne oraz zewnętrzne, jak pobudliwość nerwowa, odporność osobnika, odżywianie, a nawet klimat i zmiany atmosferyczne.

Czytaj Dalej »

Zespół Klinefeltera

Zespół Klinefeltera występuje u chłopców z płcią genetyczną żeńską. Dochodzi do postępującego zwłóknienia i zeszkliwienia kanalików nasiennych z następową azoospermią. Rozpoznanie zespołu przed okresem dojrzewania jest bardzo trudne. W czasie pokwitania uderza u chłopców z tym zespołem budowa gynoidalna lub androgynoidalna często bywa wyraźna gynecomastia. Charakterystyczne są małe, twarde jądra przy nieźle rozwinętym prąciu. Owłosienie pozostaje skąpe, typu żeńskiego. Rozpoznanie potwierdza biopsja jąder, wykazująca zwłóknienie i zeszkliwienie błony podstawowej kanalików nasiennych z zanikiem komórek generatywnych.

Czytaj Dalej »

Zmiany zwyrodnieniowo-zapaSne ( osteoarthritis)

Zapalenie kości i stawów może imitować bóle krzyża i nerwoból kulszowy bardzo rzadko, a i wówczas jest łatwe do różnicowania. Patomechanizm sprawy jest prosty, ponieważ zmiany te głównie dotyczą stawów międzywyrostkowych, przeto dają ból, ograniczenie ruchomości kręgosłupa w odcinku lędźwiowym oraz napięcie mięśni okołokręgosłupowych, a to może przypominać typowe bóle krzyża. Co się tyczy objawów korzeniowych, to korzenie mogą być drażnione przy przechodzeniu przez otwory międzykręgowe z powodu obrzęku torebek i więzadeł okołostawowych. Ponieważ otwory międzykręgowe są węższe, a korzenie grubsze w odcinku lędźwiowym, w porównaniu z odcinkiem wyższym, przeto wszystko wskazuje na to, że korzenie lędźwiowe mogą być podrażnione, jakkolwiek wielu autorów tę hipotezę neguje, przypisując bóle promieniowaniu bólów narządowych (Armstrong).

Czytaj Dalej »

Umiejscowienie bólów

Umiejscowienie bólów, wywołanych przez sprawy chorobowe toczące się w okolicy sromu i pochwy, nie przedstawia większych trudności. Przyczyny ich są rozmaite, tak że dopiero oględziny części płciowych zewnętrznych i ścian pochwy we wzierniku umożliwiają postawienie rozpoznania. Wprawdzie śluzówka pochwy nie jest wrażliwa na bóle, ale procesy chorobowe rozgrywające się w jej sąsiedztwie (periproctitis, paracystitis, haematomata, carcinoma recti itdj mogą powodować dolegliwości, które pacjentka umiejscawia w pochwie, podobnie jak pewne nieprawidłowości mięśni krocza, polegające na ich sporadycznym skurczu, mogą wywoływać uczucie bólu w kiszce stolcowej.

Czytaj Dalej »

Układideacyjno-wyorażeniowy

Drugim czynnikiem tej warstwy jest układ, który określimy tutaj roboczo jako ideacyjno-wyobrażeniowy. Osobnik czytając określoną lekturę, słuchając rozmów na tematy seksualne, wyobrażając sobie przy tej okazji różne sytuacje uzyskuje wzmożenie napięcia seksualnego. Dlatego też w warunkach, w których z powodów technicznych pobudzenie seksualne jest niepożądane, taka organizacja stylu dnia, lektur, tematyki rozmów, w których element seksualny nie byłby reprezentowany (marynarze w dalekich rejsach, żołnierze w życiu koszarowym, więźniowie), byłaby ze wszech miar pożądana.

Czytaj Dalej »

Sytuacje angażowania się

Niezwykle trudno jest ustalić granicę między poczuciem odpowiedzialności a spontanicznością i ryzykiem, gdy chodzi o stosunki seksualne – między aktywnością i podejmowaniem inicjatywy a odmową w imię rygoryzmu moralnego, obawy przed konfliktem. Warto tu sobie uświadomić, że jeśli uważamy życie seksualne za sprawę istotnie ludzką, za wartość, która wyposaża człowieka w napięcia, atrakcyjność, głębsze kontakty międzyludzkie, to jest się odpowiedzialnym nie tylko za jego nadmiar, ale i za brak. Odmowa ryzyka w tym zakresie czyni człowieka odpowiedzialnym za odsuwanie od siebie (i może od drugiej osoby?) wzbogacających i uszczęśliwiających przeżyć, związanych z tą niespro- wadzalną wartością, jaką jest życie seksualne.

Czytaj Dalej »

Stan patologiczny po porodzie

Kobiety doznają urazu w rzadkich przypadkach w czasie aktu płciowego. Akt płciowy może być powodem ran i okaleczeń, jeśli nie ma proporcji między męskim prąciem a pochwą bądź to z powodu zbyt wielkich rozmiarów prącia, bądź to zbytniej ciasności i małej podatności pochwy (np. u nieletnich dziewczynek i u staruszek) jeśli stosunek płciowy odbywa się nieprawidłowo lub brutalnie jeśli kobieta broni się przed jego dopełnieniem i wykonuje nagle ruchy tułowiem. W powstawaniu uszkodzeń narządów rodnych kobiecych podczas stosunków płciowych odgrywają też rolę czynniki usposabiające, jak wady rozwojowe pochwy, zbyt wielkie nachylenie miednicy, stan patologiczny po porodzie lub po plastyce krocza itd.

Do rzadkich zaliczyć trzeba urazy, które powstają przypadkowo wskutek działania siły zewnętrznej na części płciowe są na nie narażone przede wszystkim srom i pochwa. Czytaj Dalej »

Stan dysplazji u noworodka

Stan dysplazji można wykryć już u noworodka bardzo prostym badaniem. Noworodka układa się na plecach na stole, po czym chwytając zgiętą w stawie kolanowym pod kątem prostym kończynę tak, by palec I ręki badającej leżał po stronie wewnętrznej uda, a reszta palców wzdłuż zewnętrznej jego powierzchni, wykonuje się ruch zgięcia w stawie biodrowym do kąta 9-0° wywierając lekki ucisk w kierunku długiej osi uda, a następnie ruchy odwodzenia i skręcania (ryc. 112 i 113) do wewnątrz i na zewnątrz.

Czytaj Dalej »

Spór o potrzebę karania homoseksualistów

Zacięte spory w kwestii penalizacji homoseksualizmu toczą się nadal, przeważa jednak pogląd o bezsensowności represji karnej. Najbardziej ostre kontrowersje na tym tle obserwowaliśmy w RFN w trakcie dyskusji nad kolejnymi projektami nowego kodeksu karnego. Większość socjologów, psychologów, filozofów występowała przeciwko stosowaniu represji karnej za homoseksualizm. W duchu ograniczenia karania homoseksualizmu jedynie do wypadków stosowania gwałtu, wyzysku zależności oraz postaci prostytucji wypowiedział się ze stanowiska etyki ewange- licko-teologicznej Thielicke (1963). Jescheck, po dokonaniu przeglądu prawno-porównawczego zagadnienia, który przemawia raczej za zniesieniem karalności, przytacza szereg argumentów za kwalifikowaniem homoseksualizmu jako przestępstwa (przynajmniej niektórych jego form). Koronnym jego argumentem jest obawa przed reakcją opinii publicznej, która uchylenie karalności w nowym kodeksie będzie rozumiała jako przejaw aprobaty lub pobłażliwości wobec zjawiska homoseksualizmu. Notabene tym argumentem można bronić każdego zastanego stanu rzeczy. Ponadto wymienia się takie racje, jak ochrona rodziny, małżeństwa, moralności, obyczajności publicznej, których naruszenie przez uprawianie homoseksualizmu może być szczególnie groźne w skupiskach młodych mężczyzn, odizolowanych od towarzystwa kobiet (więzienia, internaty, hotele robotnicze, koszary wojskowe) dotyczy to zwłaszcza więźniów, którzy całkowicie są pozbawieni możliwości „normalnego” zaspokajania popędu płciowego.

Czytaj Dalej »

Seks w świetle antropologii filozoficznej – kontynuacja

Omawiając powyższą problematykę, uwzględnię trzy płaszczyzny rozważań: 1) przekonania potoczne, które trzeba sobie uświadomić i poddać krytyce 2) refleksje filozoficzne wywodzące się z założeń humanizmu 3) artystyczne transpozycje życia seksualnego i spraw z nim związanych. Między tymi ujęciami zachodzą wzajemne związki i zależności: sztuka odzwierciedla rzeczywiste przekonania panujące w określonej epoce, ale zarazem kształtuje te przekonania (artysta nie tylko prezentuje aktualny stan rzeczy, ale zajmuje postawę buntu, wysuwając nowy sposób patrzenia na rzeczywistość). Podobnie filozofia, czerpiąc inspiracje z życia potocznego, tworzy nowe modele rangi i wartości zachowań seksualnych z uwagi na przyjmowany ideał człowieka oraz sposób określania jego istoty, odziałuje na poglądy potoczne i na sztukę. Stosunek między tymi poglądami zmieniał się w różnych epokach, a mianowicie: albo pozostawały ze sobą we względnej zgodzie, albo były rozbieżne i sprzeczne, albo też uzupełniały się niekiedy. Dziś odgrywają tu rolę jeszcze inne czynniki: wiedza naukowa (medyczna, biologiczna, psychologiczna), która dociera do szerokich rzesz ludzkich, stając się jednym z czynników mających wpływ na przekonania potoczne ujęcia filozoficzne, ongiś splecione z systemami etycznymi i religią, dziś coraz bardziej niezależne i oddziałujące poprzez różne formy popularyzacji sztuka, która przejmuje z filozofii liczne poglądy i przekonania.

Czytaj Dalej »